PÒLISSES D’ASSEGURANCES PER REDUCCIÓ DE SOU PER ILT

ASSEGURANÇA  BÀSICA 2018

  • Límit diari d’indemnització de 16 € diari (franquícia de 2 dies per cada sinistre)
  • Sense límit de sinistre però limitat a 38 dies de sinistres indeminitzats per any.

ES OBLIGATORI QUE COMUNIQUEU LA BAIXA EN UN PERÍODE INFERIOR A 7 DIES , TOT I QUE LA BAIXA SIGUI MÉS LLARGA, L’ASSEGURADORA  HA DE TENIR OBERT EL SINISTRE DINS D’AQUEST TERMINI, EN CAS CONTRARI NO EFECTUARÀ EL PAGAMENT.

Les altes i baixes de contractació de l’assegurança bàsica es realitzaran cada mes, l’últim dia hàbil abans de l’últim dia de cada mes, i es cobrarà la part proporcional fins el 15 de gener del 2019.

Envieu la sol·licitud d’alta a sap@sap-mossos.cat

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA BÀSICA PREVISORA GENERAL

En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de comunicar a la correduria la baixa, EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES. Tot i no disposar en aquell moment de l’alta mèdica.
Per contactar amb la correduria PontGrup:
Al núm de telf. 95 138 63 28.
657 000 409
O al correu electrònic  fepol@pontgrup.com

 

En tot cas, com que hi ha companys i companyes que busquen alternatives que cobreixin les prestacions perdudes des del primer dia, per ser afiliats al SAP podeu contractar-la a nivell individual.

 

ASSEGURANÇA  AMPLIADA 2018

També podeu contractar de forma individual es una  pòlissa de l’asseguradora Lloyd’s que estarà en vigor a partir del 1 de gener de 2018  fins el 31 de desembre de 2018, que  cobrirà els tres primers dies de baixa, sempre i quan estigueu de baixa un mínim de 4 díes.

COMUNICAT ASSEGURANÇA AMPLIADA 2018                                                          SOL·LICITUD ASSEGURANÇA AMPLIADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envieu la sol·licitud d’alta a sap@sap-mossos.cat

Les altes  de contractació d’aquesta assegurança ampliada es realitzaran mensualment, l’últim dia de aceptació d’altes pel mes següent és el dia 20, les que entrin amb posterioritat seran donats d’alta al mes següent. El preu de la prima serà igual durant tot l’any i no canviarà el període de vigència de la mateixa.

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA AMPLIADA 2018

Els sinistres hauran de ser declarats en un termini màxim de 7 dies a partir de la data de baixa, igualment el termini màxim per presentar la documentació una vegada obtinguda les altes serà de 10 dies. Aquells sinistres que no compleixin aquests terminis no quedaran coberts.

Si falta alguna dada o document la nostra oficina ho requerirà directament a l’assegurat contactant per email i/o telèfon.

Una vegada rebuda tota la documentació juntament amb el part de sinistres es remetrà a l’asseguradora que confirmarà que és correcte i abonarà la indemnització en un termini no superior a 10 dies hàbils, informant per email tant a l’Afiliat com a la corredoria.

En cas de sinistre sempre s’haurà d’aportar els següents documents acreditatius:

.- Part de sinistre correctament emplenat (Clika aqui).

.- Part de baixa

.- Part d’alta (en cas de baixes superiors a 20 dies, no serà necessari el part d’alta)

.- Parts de confirmació setmanals

.- La companyia sol·licitarà la nòmina justificativa de la deducció de salari.

.- Número de compte de l’assegurat.

Tota la documentació indicada anteriorment serà enviada per correu electrònic a fepol@grupo-pacc.es

Dubtes i incidències a grupo pacc telf. 957404866 (Srta. Eva) de 9 a 15h. de dilluns a divendres.

En cas que la baixa es produeixi a causa d’un accident, a part de l’anterior s’inclourà l’informe d’urgències.

El pagament de la prestació serà realitzat directament per l’asseguradora a l’assegurat.

En altres casos (sinistre de defunció o invalidesa) s’indicarà la documentació a aportar en cada cas.

 

ASSEGURANÇA  AMPLIADA 2017

CONDICIONS PARTICULARS DE LA PÒLISSA

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA AMPLIADA DKV

En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de presenta a DKV Seguros , EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES, el corresponent  comunicat  mèdic de baixa oficial de la Seguretat Social (O entitat similar), els successius confirmació i el comunicat mèdic oficial d’alta, Així com els informes metges necessaris de manera que DKV tingui informació fefaent en la qual figuri degudament expressada: la data de baixa i d’alta, el diagnòstic definitiu, El tipus de contingència (comuna o professional). En cas de no aportar l’assegurat aquesta informació completa, DKV no abonarà cap indemnització.
S’haurà de presentar tota la documentació descrita anteriorment al correu electrònic  ampliadadefepol@dkvseguros.es

 

QUADRE RESUM ASSEGURANCES 2018