PÒLISSES D’ASSEGURANCES PER REDUCCIÓ DE SOU PER ILT

ASSEGURANÇA  BÀSICA 2018

  • Límit diari d’indemnització de 16 € diari (franquícia de 2 dies per cada sinistre)
  • Sense límit de sinistre però limitat a 38 dies de sinistres indeminitzats per any.

ES OBLIGATORI QUE COMUNIQUEU LA BAIXA EN UN PERÍODE INFERIOR A 7 DIES , TOT I QUE LA BAIXA SIGUI MÉS LLARGA, L’ASSEGURADORA  HA DE TENIR OBERT EL SINISTRE DINS D’AQUEST TERMINI, EN CAS CONTRARI NO EFECTUARÀ EL PAGAMENT.

Les altes i baixes de contractació de l’assegurança bàsica es realitzaran cada mes, l’últim dia hàbil abans de l’últim dia de cada mes, i es cobrarà la part proporcional fins el 15 de gener del 2019.

Envieu la sol·licitud d’alta a sap@sap-mossos.cat

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA BÀSICA PREVISORA GENERAL

En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de comunicar a la correduria la baixa, EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES. Tot i no disposar en aquell moment de l’alta mèdica.
Per contactar amb la correduria PontGrup:
Al núm de telf. 95 138 63 28.
657 000 409
O al correu electrònic  fepol@pontgrup.com

 

En tot cas, com que hi ha companys i companyes que busquen alternatives que cobreixin les prestacions perdudes des del primer dia, per ser afiliats al SAP podeu contractar-la a nivell individual.

 

ASSEGURANÇA  AMPLIADA 2018

També podeu contractar de forma individual es una  pòlissa de l’asseguradora Lloyd’s que estarà en vigor a partir del 1 de gener de 2018  fins el 31 de desembre de 2018, que  cobrirà els tres primers dies de baixa, sempre i quan estigueu de baixa un mínim de 4 díes.

 

COMUNICAT ASSEGURANÇA AMPLIADA 2018                                                          SOL·LICITUD ASSEGURANÇA AMPLIADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envieu la sol·licitud d’alta a sap@sap-mossos.cat

Les altes  de contractació d’aquesta assegurança ampliada es realitzaran mensualment, l’últim dia de aceptació d’altes pel mes següent és el dia 20, les que entrin amb posterioritat seran donats d’alta al mes següent. El preu de la prima serà igual durant tot l’any i no canviarà el període de vigència de la mateixa.

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA AMPLIADA 2018

Els sinistres s’enviaran per a la seva tramitació, quan l’afiliat tingui tota la documentació en el seu poder, per poder tramitar i resoldre el sinistre.

Si falta alguna dada o document la nostra oficina ho requerirà directament a l’assegurat contactant per email i/o telèfon i indicant que no és possible continuar amb la tramitació del mateix ja que falta el document “….”

En cas de sinistre sempre s’haurà d’aportar els següents documents acreditatius:

.- Part de sinistre correctament emplenat.(Clika aqui).
.- Part de baixa
.- Part d’alta (en cas de baixes superiors a 20 dies, no serà necessari el part d’alta)
.- Parts de confirmació setmanals
.- Nòmina justificativa de la deducció de salari.

Estem negociant amb l’Asseguradora, evitar demanar la nòmina per a la resolució de sinistres, i que solament i exclusivament se sol·liciti a l’afiliat en aquells casos en els quals per la seva naturalesa pugui haver-hi alguna incidència en la baixa, no tenim acceptació d’això, per la qual cosa actualment serà necessari seguir aportant còpia de la nòmina on figuri el decremento de salari.

Una vegada rebuda tota la documentació juntament amb el part de sinistres es remetrà a l’asseguradora que confirmarà que és correcte i abonarà la indemnització en un termini no superior a 10 dies hàbils, informant per email tant a l’Afiliat com a la corredoria.

Tota la documentació indicada anteriorment serà enviada per correu electrònic a fepol@grupo-pacc.es
Dubtes i incidències a grupo pacc telf. 957404866 i 957767667 (Srta. Eva) de 9 a 15h. de dilluns a divendres.
En cas que la baixa es produeixi a causa d’un accident, a part de l’anterior s’inclourà l’informe d’urgències.
El pagament de la prestació serà realitzat directament per l’asseguradora a l’assegurat.

En altres casos (sinistre de defunció o invalidesa) s’indicarà la documentació a aportar en cada cas.

 

QUADRE RESUM ASSEGURANCES 2018