PÒLISSES D’ASSEGURANCES PER REDUCCIÓ DE SOU PER ILT

ASSEGURANÇA  BÀSICA 2017

  • Límit diari d’indemnització de 16 € diari (franquícia de 2 dies per cada sinistre)
  • Sense límit de sinistre però limitat a 38 dies de sinistres indeminitzats per any.

ES OBLIGATORI QUE COMUNIQUEU LA BAIXA EN UN PERÍODE INFERIOR A 7 DIES , TOT I QUE LA BAIXA SIGUI MÉS LLARGA, L’ASSEGURADORA  HA DE TENIR OBERT EL SINISTRE DINS D’AQUEST TERMINI, EN CAS CONTRARI NO EFECTUARÀ EL PAGAMENT.

Les altes i baixes de contractació de l’assegurança bàsica es realitzaran trimestralment, l’últim dia hàbil abans del dia 15 després del cobrament de la quota sindical. Els mesos d’abril, juliol, octubre i gener.

Envieu la sol·licitud d’alta a sap@sap-mossos.cat

 

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA BÀSICA PREVISORA GENERAL

En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de comunicar a la correduria la baixa, EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES. Tot i no disposar en aquell moment de l’alta mèdica.
Per contactar amb la correduria PontGrup:
Al núm de telf. 95 138 63 28.
657 000 409
O al correu electrònic  fepol@pontgrup.com

 

En tot cas, com que hi ha companys i companyes que busquen alternatives que cobreixin les prestacions perdudes des del primer dia, per ser afiliats al SAP podeu contractar-la a nivell individual.

 

ASSEGURANÇA  AMPLIADA 2017

També podeu contractar de forma individual es una de les dues pòlisses de l’asseguradora DKV que estarà en vigor a partir del 1 de gener  fins el 31 de desembre de 2017, que  cobrirà els tres primers dies de baixa.
COMUNICAT ASSEGURANÇA AMPLIADA 2017

SOL·LICITUD ASSEGURANÇA AMPLIADA

CONDICIONS PARTICULARS DE LA PÒLISSA
Envieu la sol·licitud d’alta a sap@sap-mossos.cat

Les altes  de contractació d’aquesta assegurança ampliada es realitzaran mensualment, l’últim dia de aceptació d’altes pel mes següent és el dia 20, les que entrin amb posterioritat seran donats d’alta als dos mesos.

 

TRAMITACIÓ DE BAIXES NO LABORALS ASSEGURANÇA AMPLIADA DKV

En  cas d’ocurrència d’un sinistre garantit per aquesta pòlissa, el assegurat  té l’obligació de presenta a DKV Seguros , EN UN TERMINI MÀXIM DE 7 DIES, el corresponent  comunicat  mèdic de baixa oficial de la Seguretat Social (O entitat similar), els successius confirmació i el comunicat mèdic oficial d’alta, Així com els informes metges necessaris de manera que DKV tingui informació fefaent en la qual figuri degudament expressada: la data de baixa i d’alta, el diagnòstic definitiu, El tipus de contingència (comuna o professional). En cas de no aportar l’assegurat aquesta informació completa, DKV no abonarà cap indemnització.
S’haurà de presentar tota la documentació descrita anteriorment al correu electrònic  ampliadadefepol@dkvseguros.es

 

QUADRE RESUM ASSEGURANCES 2017