CONVOCATÒRIA FEBRER 2014: MASTER I POSTGRAU GESTIÓ RISCOS i EMERGÈNCIES 6a EDICIÓ

Confiant que serà del vostre interès, us fem arribar la informació del Màster en Gestió de Riscos i Emergències => (triptic)

Està integrat pel:

Tècnic Competent en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció (PAU) iniciat al mes de novembre de 2013

Màster en Gestió de Riscos i Emergències ( 6ena edició) inici febrer 2014

 

Màster en Gestió de Riscos i Emergències =>

Dades bàsiques del segon any
Modalitat: Semi-Presencial
Edició: 6a Edició
Crèdits: 60 ECTS
Docència: del 21 de febrer de 2014 al 28 de juny de 2014, amb classes cada 15 dies en en horari de divendres de 15:00 a 21:00 i dissabtes de 09:00 a 15:00

S’ha re-dissenyat en aquesta 6ena edició del màster la oferta formativa per respondre a les necessitats d’anàlisi de riscos i de direcció i gestió de les emergències.

Qualsevol organització, ja sigui pública o privada, requereix cada vegada més d’experts en l’àmbit de l’autoprotecció i les emergències:

• amb una visió integral,
• coneixedors de la pluralitat de variables en les que una emergència es pot produir
• amb competència per realitzar l’anàlisi dels riscos que poden originar una emergència
• amb capacitat per comunicar, per coordinar persones i per introduir millores en la gestió de l’emergència
Aquests professionals han de tenir les competències necessàries per identificar riscos i, elaborar i implantar un pla d’autoprotecció, per aquest motiu el primer any de màster pot habilitar com Tècnics/es Competents en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció (P.A.U.) d’acord al Decret 82/2010, de 29 de juny, exigibles a determinades activitats, centres o establiments per a fer front a situacions d’emergència..

L’EPSI i la seva formació de Riscos i Emergències està acreditada en diverses comunitats autònomes:

• per I’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) per acreditar els Tècnics Competents en la Elaboració de Plans d’Autoprotecció de les Activitats i Centres d’Interès per a Protecció Civil Local i de Catalunya ( expedient ACR/03/2011) , d’acord a l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre sobre el procediment d’acreditació dels Tècnics Competents per a l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció en l’àmbit de la Protecció Civil.

• per l’Academia Vasca de Policia y Emergencias, segons la Ordre de 3 d’agost de 2012, del Conseller d’Interior de la Comunitat del Pais Basc, per la formació del Màster.

 

El programa del Màster es desenvolupa en dos cursos:

El primer curs del màster dota al professional de coneixements, eines i directrius bàsiques per a la redacció d’un pla d’autoprotecció d’acord als requisits normatius. L’alumne obté la titulació de Postgrau i permet la seva acreditació com a Tècnic competent en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció en l’àmbit local i en l’àmbit Catalunya.

El segon curs del màster (al que poden accedir en condicions especials els Tècnics Competents en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció) s’ha reorganitzat en quatre àrees.

  1. L’àrea d’Anàlisi Tècnica aprofundeix en la metodologia d’avaluació i anàlisi del risc, en Activitats amb matèries perilloses, en Infraestructures i Activitats de transport, en Activitats de pública concurrència i en Edificis de Gran Alçada.
  2. L’àrea de Comunicació i Formació, pretén dotar al professional  tècnic, de coneixements bàsics en psicologia de masses i comportament de les persones en emergències i,  que l’alumne adquireixi les estratègies comunicatives, divulgatives i formatives, per a implantar i mantenir el sistema de gestió de riscos i emergències de la seva organització.
  3. L’àrea de Direcció i Gestió, incorpora en el perfil competencial de l’alumne,  coneixements sobre els condicionants financers de la seguretat i els nous models d’intervenció.
  4. Finalment, l’àrea d’Aplicació de Coneixements, correspon a la realització del projecte final de màster.

 

Crèdits:

Postgrau: 30 ECTS

Màster. 60 ECTS

Matriculació:

Postgrau: 1.500 €

ex-alumnes de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral: 1.350 €

Màster ( els 2 cursos): 3.000 €

ex-alumnes de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral: 2.700 €

accés directe per a Tècnics PAU Catalunya: 1.650 €

Inscripció:

La plaça quedarà reservada formalment una vegada retornada la Inscripció complimentada a gemma.llonch@uab.cat i realitzat l’ingrés de l’import de la reserva de matricula al nº de compte de Caixa Catalunya 2013 0692 82 0201956247.

Període d’inscripció : fins a l’1 febrer 2014

 

Requisits d’admissió:

Diplomats/des, llicenciats/des universitaris relacionats amb la Protecció civil.

Professionals Acreditats com a Tècnics Competents en la Elaboració de Plans d’Autoprotecció de les Activitats i Centres d’Interès per a Protecció Civil Local i de Catalunya.

També s’acceptaran alumnes de les Administració públiques que tenen competències en la matèria i membres d’empreses públiques afectades o privades que gestionin titularitats públiques que puguin incidir en el cas d’una situació d’emergència.

Titol que s’obté amb el programa

En el primer any: Postgrau Tècnic Competent en la Elaboració de Plans d’autoprotecció ( amb l’habilitació per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

En el segon any. Màster en Gestió de Riscos i Emergències
( poden accedir en condicions especials de matricula les persones amb l’acreditació professionalitzadora del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya com a Tècnic Competent en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció- àmbit Catalunya).

 

Beques i Ajuts

Us indiquem també l’eina-cercador de la UAB per a la recerca de beques i ajuts per si pot ser del vostre interés:

http://www.uab.es/beques-ajuts/

 

Més informació:

Gemma Llonch

Telefon: 935817042. Email:gemma.llonch@uab.cat

Sílvia Perérez

Telèfon: 617 994 150. Email:  silvia.perez@risccontrol.cat

 

LINKS d’interés:

Programa UAB
Tríptic informatiu
Formulari d’inscripció

https://www.facebook.com/EscolaDePrevencioISeguretatIntegral

https://twitter.com/EPSI_UAB

http://www.linkedin.com/company/escola-de-prevenci-i-seguretat-integral-epsi