10a EDICIÓ DEL MÀSTER EN GESTIÓ DE RISCOS I EMERGÈNCIES

Aquest programa respon a la demanda de les organitzacions ja siguin públiques o privades, de professionals i experts en l’àmbit de l’autoprotecció i les emergències:

-amb una visió integral

-coneixedors de la pluralitat de variables en què una emergència es pot produir

-amb competència per realitzar l’anàlisi dels riscos que poden originar una emergència

-amb capacitat per comunicar, per coordinar persones i per introduir millores en la gestió de l’emergència

Aquests professionals han de tenir les competències necessàries per identificar riscos i elaborar i implantar un pla d’autoprotecció.

L’EPSI i la seva formació de Riscos i Emergències està acreditada en diverses comunitats autònomes:

– Per I’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya) per acreditar els tècnics competents en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció de les Activitats i Centres d’Interès per a Protecció Civil Local i de Catalunya (expedient ACR / 03/ 2011), d’acord amb l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre sobre el procediment d’acreditació dels tècnics competents per a l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció en l’àmbit de la Protecció Civil.

– Per l’Acadèmia Basca de Policia i Emergències, segons l’Ordre de 3 d’agost de 2012, del Conseller d’Interior de la Comunitat del País Basc, per a la formació del Màster.

El Màster es desenvolupa en dos cursos:

Postgrau Tècnic Competent en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció (PAU) (1r curs)

Màster en Gestió de Riscos i Emergències (2n curs)

El primer curs del màster dota al professional de coneixements, eines i directrius bàsiques per a la redacció d’un pla d’autoprotecció d’acord amb els requisits normatius. L’alumne obté la titulació de Postgrau i permet la seva acreditació com a Tècnic competent en l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció en l’àmbit local i en l’àmbit de Catalunya.

El segon curs del màster respon a les necessitats d’anàlisi de riscos i de direcció i gestió de les emergències, en quatre àrees:

Àrea de Comunicació i Formació: pretén dotar el professional tècnic de coneixements bàsics en psicologia de masses i comportament de les persones en emergències i que l’alumne adquireixi les estratègies comunicatives, divulgatives i formatives per implantar i mantenir el sistema de gestió de riscos i emergències de la seva organització.

Àrea d’Anàlisi Tècnica: aprofundeix en la metodologia d’avaluació i anàlisi del risc, en Activitats amb matèries perilloses i en Activitats de pública concurrència.

Àrea de Direcció i Gestió: incorpora al perfil competencial de l’alumne coneixements sobre els condicionants financers de la seguretat i els nous models d’intervenció.

Àrea d’Aplicació de Coneixements: correspon a la realització del projecte final de màster.

Titulació:

En el primer any: Postgrau Tècnic Competent en l’Elaboració de Plans d’autoprotecció (amb l’habilitació per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

Si es completa el segon any: Màster en Gestió de Riscos i Emergències. Poden accedir en condicions especials de matrícula persones amb l’acreditació professionalitzadora del Dept. d’Interior de la Generalitat de Catalunya com a Tècnic Competent en Elaboració de Plans d’Autoprotecció (àmbit Catalunya)

Destinataris

– Persones que es vulguin acreditar com a Tècnic/a Competent en elaboració de PAUs.

– Personal d’Administracions Públiques (àrea de protecció civil i/o seguretat)

– Tècnics i responsables de seguretat d’empreses privades i/o públiques.

– Tècnics Competents en Elaboració de PAUs per accedir al 2n any.

Calendari i horaris i pagaments:

1er curs: 21 d’octubre 2016 a abril 2017.

30 ECTS en modalitat semi-presencial (classes cada 15 dies en horari de divendres de 15:00 a 20:00 i dissabtes de 09:00 a 14:00).

2n curs: octubre 2017 a abril 2018

30 ECTS en modalitat semi-presencial (classes cada 15 dies en horari de divendres de 15:00 a 20:00 i dissabtes de 09:00 a 14:00).

Preu total del màster: 3.960 euros (inclosa la preinscripció).

Preu dels postgraus per separat: 1.980 euros (inclosa la preinscripció).

Finançament:

-sense comissió d’obertura quan es paga en 2 vegades (60% al formalitzar la matrícula i 40% al desembre)

-amb una petita comissió d’obertura quan es fracciona el pagament a partir de 3 vegades fins a un màxim de 9 quotes.

En el cas d’alumnes estrangers que ens sol·licitin una carta d’acceptació per el consolat o altres organismes és necessari el pagament avançat de 950€ (quantitat que es descomptarà del total de l’import de matrícula).

Inscriu-t’hi

Adjuntem la presentació de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB i altres links d’interès

Díptic Màster Riscos i Emergències

Informació página UAB

Video Màster Riscos i Emergències

Canal Youtube EPSI